Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

TAX PLANNING Highlights Rik van Beek Prinsjesdag 2016

Onlangs was het weer Prinsjesdag. Prinsjesdag is altijd een dag waarop de fiscale wereld de adem inhoudt. Niet alle beleidsvoornemens worden gelekt. Het is dus altijd afwachten of er nog konijnen uit de hoge hoed komen. De afschaffing van de monumenten- (2017) en scholingsaftrek (2018) kunnen hierbij als een verrassing worden aangemerkt.

9-rik (1).png
Door Rik van Beek
30 september
  1. Afschaffing monumenten- en scholingsaftrek

De fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden stelt particulieren in staat 80% van de onderhoudskosten voor een rijksmonumentpand fiscaal in aftrek te brengen als persoonsgebonden aftrekpost. In het belastingplan wordt voorgesteld om deze regeling per 2017 te beëindigen. Overigens wordt tegelijkertijd voorgesteld de zogenaamde scholingsaftrek af te schaffen vanaf 2018. Een deel van het geld dat beschikbaar komt door het afschaffen van de regelingen wordt blijvend ingezet voor de rijksbegroting, zoals dat zo mooi heet. Het restant zal in de vorm van subsidieregelingen beschikbaar blijven.

  1. Verhoging fictief rendement box 3 definitief

Bekend van het plan uit 2016, maar het fictief rendement van box 3 wordt definitief verhoogd vooruitlopend op een algemene belastingherziening. Het belastingtarief van 30% over het fictieve inkomen blijft ongewijzigd. Vanaf 2017 gelden in box 3 de volgende schijven, met een verhoogde vrijstelling van € 25.000 per persoon:

- Schijf 1: tot en met € 75.000, fictief rendement 2,9%

- Schijf 2: € 75.001 t/m € 975.000, fictief rendement 4,7%

- Schijf 3: 975.001 en hoger, fictief rendement 5,5%

Gecombineerd betekent dat een effectieve belastingdruk van 0,87%, 1,41% en 1,65% per schijf tegen momenteel 1,2% voor het totaal.

  1. Einde van het pensioen in eigen beheer

Wij organiseren op woensdag 9 november een speciale bijeenkomst over dit specifieke onderwerp volgens het vaste format (inlopen vanaf 19:00 met broodjes en drankjes, aanvang presentatie 19:30 uur). Je bent van harte uitgenodigd (aanmelden). De presentatie wordt verzorgd door pensioen deskundige Daan Vis van Stator & Liber. Wat het wetsvoorstel betreft, daarvoor geldt dat de contouren al bekend waren. Kort gezegd komt het erop neer dat de overheid het opbouwen van een pensioenvoorziening in eigen beheer niet langer fiscaal faciliteert. De regeling wordt afgeschaft. Voor bestaande situaties wordt een overgangsregeling voorgesteld die bestaat uit drie mogelijkheden. De eerste optie is afkopen. Het pensioen kan tegen de fiscale waarde op het moment van afkoop worden afgekocht. Er mag afhankelijk van het jaar van afkoop een korting worden toegepast van 34,5% in 2017, 25% in 2018 of 19,5% in 2019 over het tot 1 januari 2016 opgebouwde pensioen. Over de afkoopsom is geen revisierente verschuldigd. De volgende mogelijkheid is een spaarvariant. De spaarvariant houdt in dat de reeds opgebouwde fiscale voorziening jaarlijks met het U-rendement wordt opgerent. Afbouw vindt plaats in tenminste 20 jaar vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. De laatste mogelijkheid is niks doen, met alle fiscale problemen die daarbij horen.

  1. Schenkbelastingvrijstelling eigen woning omhoog

Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker eenmalig een vrijgestelde schenking van € 100.000 ontvangen ten behoeve van de eigen woning. Deze vrijstelling is eenmalig. Een verruiming ten opzichte van de eerdere tijdelijke regeling, is de mogelijkheid om deze verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, voor de eigen woning worden gebruikt. Om de vrijstelling te verkrijgen moet aangifte gedaan worden. De termijn voor het opleggen van de aanslag wordt met twee jaar verlengd tot vijf jaar.

Reacties (0)

Reageer op dit artikel